Visiskai slaptai online dating northern kentucky dating sites

Posted by / 12-Jun-2017 22:57

Šiandien pasaulį vėl sukrėtė nauja žinia: Vokietija išstojo iš Tautų Sąjungos. Vokietys po karo pasijuto apiplėštas ir todėl nenori posėdžiaut su tais, kurie nori pasirodyt taikos ir gerovės apaštalais, o tuo tarpu savo kišenėse slepia svetimą turtą. Tiesa, yra tokių, kurie tikisi, kad karas išvestų žmoniją iš užburto krizės rato.

Nedirbsi organizacijose – atsiras tokių, kurie įtars priešvalstybiniu nusistatymu; netinkamai atliksi tiesiogines pareigas – blogas pedagogas! Surask savo giminių arba kaimynų tarpe tikrai patikimą žmogų ir atidarykite mėsos krautuvėlę mieste! ” Tik pagalvok koks gražus uždarbis ir koks kilnus darbas! Jūs turite knistis į ekonominio gyvenimo pamatus, ištraukt ir visiškai aiškiai parodyt silpnąsias ir stipriąsias priešo pozicijas! Tebūna pasmerktas kiekvienas, kurs drįstų ardyt tautos vienybę! Tebūna apšauktas parsidavėliu žydams tas, kurs rankas sudėjęs žiūrėtų į naują, vieningą lietuvių tautos misiją! Visi lietuviški laikraščiai turėtų atsisakyt dėt nelietuviškų firmų skelbimus! Paleiskim vėjais aprašymą tokio gyvenimo, kuriame nėra gyvybės kibirkščių!

Jie turi eiti į gatves, į sambūrių vidurį ir ten jie turi kalbėti ir net rėkti, ir, kai reikia, muštis su visais aplink, kad tas senas supuvęs vokiškas namas būtų nugriautas ir būtų pastatytas naujas. Ir nesvarbu, kad tai skamba kaip paradoksas, Hansai: tose darbininkiškose patalpose, kur aš tūnau, tose liūdesio, nevilties, nepritekliaus, nusikalstamumo, vargo ir nepasitenkinimo tvirtovėse, tose miesto dalyse, kuriose tu net nesi buvęs, kurios tapo mano namais, ir nesvarbu kiek kartų tu surauksi savo intelektualo nosį – būtent čia yra ginama vokiška kultūra, ir ginam ją mes, SA, būtent tą kultūrą kuria tu nori tik mėgautis, bet dėl kurios išsaugojimo tu nenori net piršo pajudint.

Aš tau sakau, kiekvienos muštynės su komunistais ant gatvės kampo, kiekvienos SA eitynės per prastus rajonus, kiekvienas mūšis aludėse yra žingsnis į priekį vokiškos kultūros gatvėje, ir kiekviena pramušta SA nario galva yra laikoma aukštai dėl žmonių, dėl valstybės ir dėl vokiškos kultūros namo.

Jei Vokietija pamėgins pult kaimynus – ją ištiks didelė nelaimė! Nesidrovėkime pradėt su dviem trim šimtais litų kišenėje! Jei tu turi bent vieną šimtą litų, arba gali jį pasiskolint – mėgink savo laimę! Mūsų rašytojai labai ir labai mažai tepažįsta gyvenamąjį momentą! Nenuostabu, nes dauguma yra nusivylųsių pačiu gyvenimu…Rašytojau! gretose, galop komunistų mirtinai sužeistas, gulėdamas ligoninėje prieš mirtį savo senam studijų draugui Hansui Gerkenrathui davė paskutinį interviu.

Viso pasaulio galiūnai sutryps ją, kad kuo greičiau nurimtų įsiutę bangos. Atsimink gerai, kad pasaulyje viskas keičiasi, daugėja, bet žemės plotas visada lieka toks pat. Tik ūkininko gudrumas gali iš to paties sklypo išspaust keturgubą derlių! Po kaimus važinėja žydai ir supirkinėja jaučius, linus, javus! Argi vis būsime lengvabūdžiai ir parsiduosime už keletą litų?! Žydas duos tau uždirbt, bet jis progos iš tavęs trigubai atsiimt! Už tavo nugaros stovi visa tauta, kuri kasdien daugiau ir daugiau pradeda suprast tavo drąsumą! Jie eina visiškai pripuolamais šunkeliais ir žaidžia pageltusiais medžių lapais! Tu turi būti tasai didysis Žynys, kurs moka užburt! Tai – Wesselio kankinystės vardan savo genties, tautinės bendruomenės, testamentas. Atsakyk, kokia prasmė kiūtoti kvailose aludėse, muštis su marksistais ir apskritai gyventi tokį samdinišką gyvenimą?

Argi gali lengva širdimi skaityti lietuvis pranešimą, kad esąs už šimtą tūkstančių litų valdiškų pinigų išeikvojimą suimtasis ponas N. Galų gale matome viešą trynimąsi, neapykantą, visiems iki kaulų įgrisusią laikraščių polemiką! Jie mato, kad čia kvepia geriausias pragyvenimas visame pasaulyje! Ne mes kitur, bet kiti pas mus važiuos užsidirbti krūvas pinigų! Jau sakiau, kad visas pasaulis trokšta vienybės ir taikos. Lietuvis nenorės savo turto išvežt į kitą valstybę, o žydas – šiandien čia, rytoj jau Dievas žino kur! Jis turi suprantamai, įtikinamai parodyt, kas yra bloga, kas gera ir kas darytina! Todėl, kad tais žodžiais jau nuo senai perpildytos susipratusių lietuvių širdys!

Kaip surast kryptį, kad greičiau išplaukt iš tos velniavos?! Braukia senis nuo žilų blakstienų ašaras ir keikia! Ir tai įvyko todėl, kad mokytieji lietuviai visą laiką aklai veržėsi į valdininkų vietas! Jie šnekėsis tarp savęs ir su mūsų pirkliais nelietuviškai. Uždekite sveikiausiųjų kaimo ir miesto vyrų krūtines kūrybiniu darbu! Įžiebkite norą, nepranykstantį troškimą ir pareigą remt lietuvišką prekybą! Juk čia slepiasi toji gerovė, kurios mes trokštame!

Ir pačiais karininkais netiki, nes jie ką tik plėšė drauge su kitais. Svarbiausias rūpestis – kaip nuramint įsiutusią jūrą?! Mums turi būt gėda prieš visą pasaulį, kad savo žemėje leidome įsigalėt svetimtaučiams! Ir kada nurims didžioji pasaulio velniava, mes jau turėsime savo pirklių. Mūsų kraštas pavirs didele rinka, kurioje vaikščios įvairiausių tautų svečiai. Visi jaunieji karininkai yra išimtinai mūsų ūkininkų vaikai! Jie vaikščioja dantis sukandę ir pikti, kad svetimtaučiai šeimininkauja prekyboje ir visokiais būdais skriaudžia brolius ir seseris! Panaudokite visas švietimo pamokas, kad jūsų gėlą suprastų visas būrys, kuopa!

Čia maistas deginamas arba skandinamas į jūrą, o ten žmonės miršta badu! Bet rytoj Tu suprasi, nes per Tavo žemę bus tiesiami plentai ir gelžkeliai! O gal kaip tik toje vietoje bus kelių gelžkelių susikirtimas. Seni, Horstai, jei nori matyti kraują, rinkis fechtavimą ir kovok dvikovoje, pagal taisykles, kaip ir priklauso tavo išsilavinimo žmogui.

Tą pasiutusią velniavą mato žmonija ir ji trokšta taikos! Kai aš žvelgiu į tave, mane apima šaltas įniršis dėl tavęs. Myliu literatūrą ir muziką, ir esu, kaip sakei, intelektualas. Panirau į Gėtę ir įsimylėjau romantizmą, Šlėgelį, Tyką, Novalį.

visiskai slaptai online dating-38visiskai slaptai online dating-65visiskai slaptai online dating-12

Tikiuosi kad supranti ką turiu omenyje, Gerkenrathai? Aš tik norėjau pasakyti, Wesseli, kad tu turi suprasti kad tiems žmonėms neatneši kultūros besimušdamas ir – …“ Horst Wessel: „Taip! Pirma, bet kokiomis aplinkybėmis, turi užtikrinti politinį Tėvynės saugumą, kad galėtum pradėti mąstyti apie Gėtę, Hölderiną, Bachą ir visus kitus dvasios malonumus. Be vokiečių valstybės negali būti jokios vokiškos kultūros, o be vokiečių Tautos negali būti jokios vokiškos valstybės! Nes pirma mes turim iškuopti šitą namą kultūrai, supranti?